Children’s short drama scheme - Gaelic Writing Competition

BBC ALBA are looking for vibrant, compelling ideas from Gaelic writers for the 2019 EBU (European Broadcasting Union) children’s short drama scheme.

 

 • Theme: “Tell Me a Secret”
 • Broadcast duration: 15 minutes
 • Target audience: 6-9 year olds
 • Casting: child actor/s at the heart of the story
 • Style: cinematic with minimal dialogue
 • Rights to writers’ ideas need to be freely available to be purchased by MG ALBA or an independent production company
 • Format: idea to be submitted in an outline form (not a full script), max 2 pages

The EBU has its own Exec Producer that works alongside the writers and Channel Execs in each territory. BBC ALBA will also have an Exec Producer.  Further information on the scheme and examples of dramas and scripts from previous years are available.

If you have any questions please contact me direct at bill.macleod@mgalba.com or on 07900 217 302 for further information.

Sgeama geàrr-dhràma cloinne an Aonadh Craolaidh Eòrpach (EBU) 2019

Tha BBC ALBA a’ sireadh smuaintean cruthachail is inntinneach bho sgrìobhadairean Gàidhlig airson sgeama geàrr-dhràma cloinne an Aonadh Craolaidh Eòrpach (EBU) 2019.

 • Cuspair: “Innis dhomh rùn-dìomhair”
 • Fad craolaidh: 15 mionaidean
 • Luchd-amais: clann eadar 6-9 bliadhna a dh’aois
 • Sgioba-cluiche: clann aig cridhe an dràma
 • Stoidhle: dathach, tarraingeach le nas lugha de chòmhradh ’s a ghabhas
 • Feumaidh còraichean co-cheangailte ri beachdan sgrìobhadairean a bhith fosgailte dha MG ALBA no companaidh neo-eisimeileach airson an ceannach
 • Cruth: feumar am beachd a chuir a-steach ann an cruth ghoirid (chan e an sgriobt air fad), dà dhuilleag aig a’ char as fhaide

Bidh Àrd-Riochdaire fhèin aig an EBU a bhios ag obair le na sgrìobhadairean agus ceannard na seanailean anns gach dùthaich. Bidh cuideachd Àrd-Riochdaire aig BBC ALBA. Tha barrachd fiosrachaidh mun sgeama agus eisimpleirean de filmichean agus sgriobtaichean bho bhliadhnaichean eile ri faotainn.

Ma tha fiosrachadh eile a dhìth an-dràsta cuir fios thugam aig bill.macleod@mgalba.com no air 07900 217 302.

________________________________________________

For further information, please contact bill.macleod@mgalba.com (Bill MacLeod), or call 07912463171, or visit http://www.mgalba.com/production/commissioning-round.html

The deadline is Friday 16 November 2018 at 23:55.

Posted by Editor on 23 October 2018 at 08:42

a a a a a
Work Experience
Please Note: There will be some instances where funding will be required to access a service listed in this directory. Application for this requires to be made following appropriate Highland Council and/or NHS assessment for Adult Services and consequent resource allocation procedures. Further information on accessing services can be obtained from your local Adult Services Team.